MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Na pomoc oddílům, rozhodčím, STK a DK

Část 3 - legislativa vztahující se k ID (identifikační kód), postup a sankce při nedodržování předpisů FAČR, ze strany odborných komisí.

.1) Směrnice k ustanovení Článku 3 stanov FAČR - tato se mj. nachází na stránkách FAČR a upravuje okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je s účinnosti od 1.7. 2012 vázáno na členství ve FAČR.

Z této směrnice zejména se upozorňuje na:

- čl.2 - okruh osob - členy FAČR musí být hráči, trenéři, rozhodčí, jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisu FAČR, členové statutárních orgánů fotbalových klubů, členové orgánů FAČR, agenti hráčů

- čl.3 - (zkrácené znění) - hráč, který hodlá nastoupit k utkání, prokazuje členství ve FAČR tak, že klub, za nějž je registrován uvede do zápisu jeho ID, který je zveřejněn na úředním servru FAČR http://clenstvi.fotbal.cz- hráč jehož ID není v zápise, nemůže být připuštěn ke hře
- pokud nastoupí bez přiděleného, nebo neplatného ID, postihuje se herními i disciplinárními důsledky
- úpravou není dotčena povinnost předkládat rozhodčímu RP
- čl.4 - pokud je trenér uveden v ZoU, musí zde být uvedeno jeho ID, týká se i asistentů, pokud tak není učiněno, nemohou být připuštěni na lavičku pro příslušníky družstva
- čl.5 - rozhodčí musí mít platnou licenci a přiděleno ID, jinak nemůže být nominován
(Pozn. týká se i oddílových rozhodčích - laiků)
- čl.6 za osoby vykonávající funkce v soutěžích se vedle trenérů, rozhodčích a delegátů též považují:
a) hlavní pořadatel – vždy
b) vedoucí družstva – vždy
c) lékař, zdravotník a maser pokud jsou uvedeni v zápise
- osoby uvedené shora musí být členy FAČR a do zápisu se uvede jejich ID.
- bez uvedení ID hlavního pořadatele a vedoucího družstva rozhodčí utkání nezahájí +
s příslušnými herními a disciplinárnímu důsledky.
– za uvedení neplatného ID se klub postihuje disciplinárně.

Výše uvedené je jen zkrácený výtažek, kdo má zájem o celé znění toto najde na stránkách FAČR. Směrnice nabyla účinnosti dnem. 1.7.2012

Tedy obecně řečeno, kdo je zapsán do zápisu o utkání musí mít přiděleno platné ID a pouze taková osoba může nastoupit jako hráč, či pobývat na lavičce náhradníků, přičemž povinně tam mimo hráčů a rozhodčích a to i laiků musí být HP, VD. Bez těchto nelze utkání zahájit.
Týká se i rozhodčích ( i laiků) a delegátů
Pochopitelně platí i obecně závazné předpisy na toto navazující.

Dále je upozornění na změnu SŘF - cituje se celé znění:

VV FAČR schválil s účinností od 1.8.2012 doplnění soutěžního řádu fotbalu takto:
Článek 58 odst.8 se doplňuje o písmeno l), které zní: l) nastoupil-li na základě uvedení neplatného nebo cizího identifikačního kódu (ID) (Pozn.: čl. 58 odst.8 SŘF - jestliže hráč nastoupil k utkání neoprávněně)

Doplněk tedy staví případy nastoupení na neplatný či cizí ID, tedy i nepřidělený, za neoprávněné nastoupení k utkání se všemi herními důsledky dle tohoto článku tj. jak herními tak i disciplinárními.

Konkrétně pak:
Z pohledu STK - kontumace výsledku a pokuta dle předpisu SŘF a rozpisu soutěží.
Z pohledu DK - disciplinární projednání a sankce pro hráče, VD, případně i trenéra, kapitána družstva a oddíl, či rozhodčího a delegáta.

Pro DK a STK bude postupovat následujícím způsobem:

Od 1.9. do 31.12.2012:
STK vynese kontumační výsledek+příslušnou pokutu dle SŘF a RS
DK uloží oddílu který se proviní
a) pokutu dle příkladového sazebníku, přílohy 2 čl.7
ve výši 300 Kč + 100 Kč za projednání - pokud jen jeden hráč
ve výši 400 Kč + 100 Kč za projednání - pokud víc jak jeden hráč
Zatím nepostihovat hráče, kapitány, ani VD, či trenéry

Od 1.1.2013
STK vynese kontumační výsledek+pokutu dle SŘF a RFS
DK disciplinárně postihne
1) hráče, kapitána družstva, vedoucího družstva případně trenéra, dle příkladového sazebníku, přílohy 1 čl. 11 s trestem zastavení závodní činnosti či funkce na jeden měsíc až dva roky, případně dalšími opatřeními
2) oddíl pokutou aj. opatřeními dle zvážení DK dle příkladového sazebníku, přílohy 2 čl.7, jejich výše bude dle závažnosti provinění, okolností aj.

V případě, že v průběhu doby dojde ke změně SŘF či DŘ či bude nadřízeným orgánem vydán závazný předpis ujednocující zmíněnou problematiku, budou oddíly na těchto stránkách na tuto skutečnost upozornění.
Uvedený postup byl zvolen takto proto, že odborné komise i VV si je vědom složitosti věci a možností oddílů, avšak je dána i povinnost dodržování obecně závazných předpisů.

Poslední aktualizace stránky: khladis dne 06.09.2012 v 19:02
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.