MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

"Kroměřížská fotbalová a sportovní budoucnost", o.s.

„Kroměřížská fotbalová a sportovní budoucnost“, o.s.
Nezisková organizace · Kromeriz
Základní informace
Založeno 2.12.2011 „Sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR
Lokalita Obvodová 3607, 767 01 Kromeriz, Czech Republic

Přehled o společnosti „Sdružení“ je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem podporovat všemi silami správný budoucí vývoj kroměřížského sportu a zejména fotbalu, se zaměřením na komplexní podporu sportovní výchovy dětí a mládeže v regionu kroměřížska
Popis Stanovy „Kroměřížská fotbalová a sportovní budoucnost“,o.s.

Název a sídlo
„Kroměřížská fotbalová a sportovní budoucnost“, o.s. (dále jen „sdružení“) má sídlo v Kroměříži. Anglický ekvivalent jeho jména zní „Future of Kromeriz´s football and sports“.
Sdružení sídlí na adrese Kroměříž, Obvodová 3607/19, 767 01 Kroměříž
…Charakter sdružení
„Sdružení“ je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem podporovat všemi silami správný budoucí vývoj kroměřížského sportu a zejména fotbalu, se zaměřením na komplexní podporu sportovní výchovy dětí a mládeže v regionu kroměřížska.
„Sdružení“ je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

Základní cíle „sdružení“
Základními cíli „sdružení“ jsou zejména:
• Podpořit vnímání fotbalu jako sjednocujícího celospolečenského fenoménu a stát se významným sportovním klubem v České republice v rovině společenské odpovědnosti
• Rozvinout a otevřít své aktivity pro komplexní podporu výchovy dětí a mládeže v regionu
• Být vzorem a sdílet pozitivní hodnoty sportu s občany
• Podporovat širokou diskusi pro posílení role sportu a hodnot fair play v každodenním životě
• Propojit zkušenosti profesionálního sportovního klubu s rekreačním sportem a sportovně-kulturním vyžitím obyvatel
• Efektivněji propagovat region a jeho potenciál pro cestovní ruch
• Využít své zkušenosti ve prospěch vytváření komplexní podpory sportu ze strany kraje i města
• Přinášet nové zkušenosti a know-how sportovního managementu pro široké sportovní zázemí v regionu
• Umožnit zapojení všech angažovaných subjektů pro sdílení společné vize s garancí dobrého jména fotbalového klubu SK Hanácká Slavia Kroměříž
• Celkově zvýšit kvalitu života v regionu a jeho atraktivitu v celorepublikovém i evropském kontextu

Formy činnosti „sdružení“
Formami činnosti „sdružení“ jsou zejména:
• účast v právních řízeních týkajících se hlavního cíle sdružení – rozvoje sportu v kroměřížském regionu, rozvoje mládežnického sportu a zejména fotbalové mládeže v Kroměříži
• propagační a popularizační činnost, pořádání podpůrných a dalších odpovídajících akcí k danému tématu,
• vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy),
• informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se celého tématu podpory regionálního sportu, mládežnického sportu, zejména fotbalu.

Členství ve „sdružení“
1. Členem „sdružení“ může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství ve „sdružení“ vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou „sdružení“. O přijetí rozhodují členové „sdružení“ na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně. „Sdružení“ vede evidenci členů.
Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy „sdružení“. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

2. Člen „sdružení“ má právo:
• zúčastnit se valné hromady, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje valná hromada. Čestní členové „sdružení“ mají hlas poradní, pokud se nestanou členy výkonné rady, pak mají hlas výkonný. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce.
• být volen do orgánů „sdružení“, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
• být informován o veškeré činnosti „sdružení“, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve „sdružení“.
3. Člen „sdružení“ má povinnost:
• dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, výkonné rady a jejich operativních rozhodnutí,
• ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů „sdružení“ vzniklých v běžném roce,
• aktivně hájit zájmy „sdružení“ dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy „sdružení“,
• účastnit se zasedání orgánů „sdružení“ a přispívat ke zlepšení jejich práce.
4. „Sdružení“ je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy „sdružení“ :
• napomenout člena „sdružení“, napomenutí provede písemně výkonná rada „sdružení“
• vyloučení ze „sdružení“.
5 . Členství ve „sdružení“ zaniká :
• vystoupením - vystoupení člena „sdružení“ se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi „sdružení“,
• vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada,
• zánikem člena - právnické osoby,
• úmrtím člena - fyzické osoby,
• zánikem „sdružení“.
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Organizační uspořádání
1. Strukturu „sdružení“ tvoří:
• valná hromada,
• výkonná rada,
• předseda.
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem „sdružení“ a tvoří ji všichni členové „sdružení“. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda „sdružení“. Valná hromada se sejde také , požádá - li o to písemně nejméně jedna třetina členů „sdružení“ nebo výkonná rada, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Valná hromada je usnášení schopná, je - li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů „sdružení“. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, jednání řídí obvykle jednatel. Zápis z jednání podepisuje předseda a dva ověřovatelé a zasílá se všem členům „sdružení“.
3. Valná hromada má následující pravomoci:
• rozhoduje o členství ve „sdružení“,
• volí výkonnou radu a předsedu, funkční období volených orgánů je jednoleté,
• schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření „sdružení“,
• doplňuje a mění stanovy společnosti,
• stanovuje členské příspěvky,
• hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,
• valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány „sdružení“.
4. Výkonná rada řídí „sdružení“ mezi jednáními valné hromady. Tvoří ji předseda a 4 další členové, volení valnou hromadou. Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Z jednání pořizuje zapisovatel zápis. Výkonná rada :
• rozhoduje o všech záležitostech „sdružení“, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,
• připravuje jednání valné hromady,
• kontroluje činnost předsedy a případných dalších pracovníků „sdružení“.

Hospodaření „sdružení“
1. Majetek „sdružení“ vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů.
2. Koncepci hospodaření „sdružení“ schvaluje valná hromada . Prostředky jsou používány na krytí :
• administrativně - správních výdajů orgánů „sdružení“,
• služeb a prací nutných k činnosti „sdružení“.
3. Po skončení hospodářského roku podává předseda výkonné radě zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výkonná rada zprávu valné hromadě „sdružení“.

Závěrečná ustanovení
1. Jménem „sdružení“ jedná její předseda nebo osoby na základě zmocnění, poskytnutém jim předsedou.
2. „Sdružení“ zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů „sdružení“. V případě zániku „sdružení“ provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.
3. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.

Zobrazit více
Obecné informace „Sdružení“
Kroměřížská fotbalová a sportovní budoucnost“, o.s. (dále jen „sdružení“) je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem podporovat všemi silami správný budoucí vývoj kroměřížského sportu a zejména fotbalu, se zaměřením na komplexní podporu sportovní výchovy dětí a mládeže v regionu kroměřížska. „Sdružení“ je právnickou osobou podle české…ho práva, s celostátní působností. Registrace „sdružení“ byla provedena 2.12.2011 pod č.j. VS/1-1/86705/11-R a bylo mu přiděleno IČO 22763015. Základními cíli činnosti „sdružení“ jsou :
• Podpořit vnímání fotbalu jako sjednocujícího celospolečenského fenoménu a stát se významným sportovním klubem v České republice v rovině společenské odpovědnosti
• Rozvinout a otevřít své aktivity pro komplexní podporu výchovy dětí a mládeže v regionu
• Být vzorem a sdílet pozitivní hodnoty sportu s občany
• Podporovat širokou diskusi pro posílení role sportu a hodnot fair play v každodenním životě
• Propojit zkušenosti profesionálního sportovního klubu s rekreačním sportem a sportovně-kulturním vyžitím obyvatel
• Efektivněji propagovat region a jeho potenciál pro cestovní ruch
• Využít své zkušenosti ve prospěch vytváření komplexní podpory sportu ze strany kraje i města
• Přinášet nové zkušenosti a know-how sportovního managementu pro široké sportovní zázemí v regionu
• Umožnit zapojení všech angažovaných subjektů pro sdílení společné vize s garancí dobrého jména fotbalového klubu SK Hanácká Slavia Kroměříž
• Celkově zvýšit kvalitu života v regionu a jeho atraktivitu v celorepublikovém i evropském kontextu
Základními formami činnosti „sdružení“ jsou :
• účast v právních řízeních týkajících se hlavního cíle sdružení – rozvoje sportu v kroměřížském regionu, rozvoje mládežnického sportu a zejména fotbalové mládeže v Kroměříži
• propagační a popularizační činnost, pořádání podpůrných a dalších odpovídajících akcí k danému tématu
• vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy)
• informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se celého tématu podpory regionálního sportu, mládežnického sportu, zejména fotbalu
Již ze základních cílů a forem činností „sdružení“ je patrné, koho považuje a chce považovat „sdružení“ za své hlavní partnery při své činnosti a snaze, tj. podporovat všemi silami správný budoucí vývoj kroměřížského sportu a zejména fotbalu. Jsou to :
SK Hanácká Slavia Kroměříž
MěÚ Kroměříž, Krajský úřad Zlínského kraje

Poslední aktualizace stránky: khladis dne 07.01.2012 v 19:32
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.