MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Z webu ČMFS

Strategie ČMFS v boji proti korupci a nezákonnému jednání v prostředí českého fotbalu na období let 2011 až 2014

Českomoravský fotbalový svaz (dále jen ČMFS) v rozhodnutí výkonného výboru od ledna 2011 zahájil novou strategii v boji proti korupci a dalšímu nezákonnému jednání v prostředí českého fotbalu.

Strategie je rozdělena do tří pilířů: prevence, transparentnost a důsledné postihy.

I. Prevence
Prevence znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu. ČMFS ve svém preventivním programu využije všech variant prevence:

Primární: budou podrobně zkoumány předpoklady, podmínky a příčiny projevů korupce a dalšího nelegálního jednání ve fotbalovém prostředí, jako jsou ovlivňování utkání, podezřelé transfery hráčů, nasazování delegátů, rozhodčích, přijímání rozhodnutí orgánů ČMFS apod. Budou hledány způsoby, jak jim předcházet;

Sekundární: jelikož již v současné době je zachyceno několik podnětů na podezření z korupčního, nebo jiného nezákonného chování, bude se ČMFS snažit příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování, šíření a podobně. Sekundární prevence bude zaměřena již na cílové skupiny, jako rozhodčí, hráči, delegáti, manažeři, agenti apod.

Terciární: v pojetí ČMFS bude vyvinuta maximální snaha zabránit opakování již známých problematických situacích, zejména pak opakovanému zapojení trestaných osob do struktur českého fotbalu.

ČMFS je v prostředí českého sportu prvním sportem, který přikládá boji proti korupčnímu a jinému nezákonnému jednání takovou váhu, že podepsal dohodu s mezinárodní společností Sportradar, která disponuje unikátním systémem monitoringu sportovních utkání. Využití tohoto systému je společným jmenovatelem výše uvedených preventivních opatření. ČMFS prokázalo připravenost adoptovat systém, pracovník ČMFS prošel intenzivním školením a od ledna 2011 má do systému přístup. Díky tomuto systému bude možné predikovat možná ovlivněná utkání, ČMFS bude na tyto podněty neprodleně reagovat. V návaznosti na preventivní opatření uvedené výše v tomto dokumentu, nejenže bude ČMFS se systémem pracovat on-line, ale proběhne i zpětné šetření podezřelých utkání od roku 2008 do současnosti.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
1. zjednodušit a zvýšit transparentnost legislativních procesů,
2. zefektivnit systém a kontrolu čerpání prostředků z veřejných rozpočtů,
3. uplatňovat zásadu diversifikace odpovědnosti v rozhodovacím a schvalovacím procesu,
4. posilovat odolnost orgánů struktury ČMFS proti korupci, například jednoznačným určením odpovědnosti,
5. omezit počet zvláštních procesních úkonů,
6. spolupracovat s profesními a dalšími organizacemi při podpoře etického jednání v jednotlivých oblastech sportovního prostředí,
7. vytvářet protikorupční atmosféru,
8. zavést jako nedílnou součást školení prováděného ČMFS protikorupční semináře,
9. využití možnosti obrátit se anonymně na ČMFS prostřednictvím speciální linky protikorupci@fotbal.cz,
10. prokázané případy korupčního jednání medializovat všemi prostředky. Povědomí veřejnosti o správném postupu při získání poznatků nebo podezření z korupčního jednání musí být systematicky zvyšováno a upevňováno přesvědčení o smysluplnosti obrany proti korupci.

II. Transparentnost
Proti korupci se v soukromých i veřejných institucích sice bojuje různými kontrolami, ty však vždy vyvolávají otázku, kdo bude kontrolovat kontrolory. Nejúčinnější formou kontroly je tak kontrola veřejností, která ovšem vyžaduje právě transparentnost institucí a jejich postupů. Požadavek transparence je tak nejúčinnějším prostředkem boje proti korupci. V praxi obvykle znamená, že postupy mají být co možná nejjednodušší a srozumitelné i neodborníkům, že o každém rozhodování a zacházení se svěřenými prostředky mají existovat jasné doklady (účty, zápisy, usnesení atd.), které mají být veřejně přístupné, pokud tomu nebrání zvláštní zákonné důvody. Prosazování transparentnost je ve veřejných záležitostech hlavním cílem mezinárodní organizace Transparency International, se kterou je ČMFS připraven v zájmu transparentnosti spolupracovat.

Za zásadní předpoklady pro jasnou transparentnost považuje ČMFS naprostou kontrolu odborné i fanouškovské veřejnosti nad fungováním a rozhodováním orgánů a institucí ČMFS, včetně kontroly nad finančními toky z prostředků státu a transparentní systém řešení jakýchkoli stížností a podnětů.

1. zprůhlednění systému čerpání prostředků z veřejných rozpočtů,
2. zprůhlednění systému zadávání zakázek, zvýšení transparentnosti rozhodování orgánů ČMFS a zajištění dostupnosti všech informací o zadání a výběru zakázky,
3. zjednodušení správního řízení a zásadní posílení jeho transparentnosti a jednotnosti,
4. vytvoření podmínek pro kontrolu veřejnosti nad činností odpovědných funkcionářů po dobu výkonu funkce,
5. nastavení pravidel legitimního lobbingu,
6. zjednodušit způsob podávání stížností v případech podezření z korupčního jednání ve fotbalovém prostředí (viz. anonymní e-mail: protikorupci@fotbal.cz)

III. Důsledné postihy
ČMFS a také Policie České republiky a další instituce musí mnohem aktivněji a důsledněji přistupovat k prověrce poznatků a podnětů získaných od občanů k podezření z korupčního jednání. Cílem všech postupů a opatření je hlavně urychlení vyšetřování případů korupce a dalšího nezákonného jednání v prostředí fotbalu v ČR. ČMFS se zaštiťuje i vládou České republiky, která v této oblasti garantuje nekompromisní, nepolitické a profesionální vyšetřování korupčních podezření a obvinění.

ČMFS spolupracuje s Policií České republiky, kde jsou policisté speciálně vyškoleni na problematiku spojenou s korupcí a jiným nezákonným jednáním v souvislosti s fotbalovým prostředím. Probíhají pravidelné schůzky, kde dochází ke vzájemnému informování o vývoji kauz i nových poznatků.

ČMFS je plně v souladu s prohlášením vlády České republiky, která ve své strategii proti korupci uvedla jako základní předpoklady (výňatek):
1. personální a technické posílení specializované složky Policie ČR se zaměřením na boj proti korupci,
2. zavedení institutu tzv. „protikorupčního agenta“ se zaměřením na odhalování a zjišťování případů korupce,
3. vytvoření zákonných podmínek pro posílení odpovědnosti funkcionářů při správě majetku, založené na principu rozšířené povinnosti funkcionáře k náhradě škody, kterou způsobil

V případě prokázaného korupčního, nebo jiného nezákonného jednání ovlivňující utkání, bude ze strany ČMFS resp. disciplinární komisí ČMFS:
1. přijatý maximální možný postih dotčených osob tak, aby byly tyto osoby vyloučeny z dalšího působení ve fotbalovém prostředí,
2. jednání s přestupci budou veřejná

Poslední aktualizace stránky: khladis dne 05.04.2011 v 19:49
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.