MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

SMĚRNICE ČMFS upravující střídavý start talentovaných hráčů

Importováno ze starého webu sklisen.com (autor KH 27.01.2011 v 09:45:10)

**I. Sportovní účel střídavého startu

1. Zajistit využití a rozvoj talentovaných hráčů fotbalu v klubech, které svou sportovní úrovní naplňují kritéria pro konkurenci a růst těchto hráčů.
2. Umožnit start talentů ve sportovně kvalitnějších soutěžích do úrovně kategorie mladšího dorostu bez složité přestupní administrativy.
3. V důsledku využití střídavých startů lépe vyhodnocovat talent a perspektivu hráčů.

II. Rozsah střídavých startů

1. Střídavý start umožňuje talentovaným hráčům nastoupení v soutěžích ČMFS do úrovně kategorie mladší dorost a to pouze v případě, že se jedná o klub startující ve vyšší soutěži, než kterou v příslušném soutěžním ročníku hraje mateřský klub hráče.
2. Střídavého startu může využít hráč, který v příslušném soutěžním ročníku patří do kategorie mladšího dorostu a kategorie žáků ve smyslu článku 68 Soutěžního řádu ČMFS a mateřský a nový klub se dohodly a vyjádřily svůj souhlas na žádosti o střídavém startu.
3. Hráč v případě povolení střídavého startu může startovat za svůj mateřský klub ve smyslu článku 69 Soutěžního řádu ČMFS a dále je oprávněn startovat za jeden další klub (dále jen nový klub) ve vyšší soutěži do úrovně kategorie mladší dorost ve smyslu článku 68 Soutěžního řádu ČMFS a u soutěží řízených KFS do úrovně kategorie starší dorost ve smyslu článku 68 Soutěžního řádu ČMFS.
4. Za nový klub může v jednom soutěžním utkání nastoupit (čl. 59, odst. 2 Soutěžního řádu ČMFS) maximálně 5 hráčů se střídavým startem.
5. Střídavý start se povoluje vždy maximálně na polovinu soutěžního obdobím, tj. od 1.7. 31.12 a od 1.1. do 30.6. příslušného roku. Střídavý start nelze předčasně ukončit. Střídavý start nebude projednán, pokud byla žádost podána mimo stanovené období, tj. od 06.04. -30.06 a od 07.10.-31.12.příslušného roku.
6. Střídavý start není povolen hráči, který je v době žádosti o střídavý start na hostování v jiném klubu včetně technického hostování a hráči, který má podanou žádost o opakovaný přestup.
7. V případě startu B nebo C družstva nového klubu v soutěžích, ve kterých startuje družstvo mateřského klubu hráče s povolením střídavého startu, není hráč za toto B nebo C družstvo oprávněn startovat. Tento start je považován za neoprávněný start hráče ve smyslu čl. 58 odst. 8 písm. k) SŘ.
8. Hráč, kterému je povolen střídavý start v novém klubu, je oprávněn startovat v daném soutěžním kole za družstva svého mateřského klubu ve smyslu Soutěžního řádu ČMFS a za družstvo nového klubu pouze v rámci příslušné kategorie, do níž hráč věkově patří.

III. Sportovně technická opatření

1. Žádost o střídavý start podává hráč nebo nový klub na předepsaném formuláři ČMFS (viz příloha) na registračních místech v Praze a v Olomouci a u KFS (osobním doručením či poštou) vždy v jednom originálním výtisku, včetně příslušných podpisů a razítek klubů. Žádost, která nesplňuje náležitosti nebude projednána.
2. Rozhodnutí o povolení střídavého startu vydá registrační oddělení na speciálním, barevně odlišeném, průkazu. Průkaz bude opravňovat hráče k nastoupení za klub, který bude na tomto průkaze uveden. Tento průkaz neopravňuje hráče ke startu za svůj mateřský klub.
3. Registrační poplatek za vystavení průkazu pro střídavý start je stanoven ve výši 100,- Kč a hradí se v hotovosti nebo poštou před vydáním průkazu pro střídavý start.
4. Hráč, který má povolen střídavý start, musí být v zápise o utkání čitelně označen písmenem „S“.
5. Hráč s povolením střídavého startu nesmí být uveden na soupisce družstva nového klubu, ve kterém má povolen střídavý start.

IV. Disciplinárního řízení u hráčů, kterým je povolen střídavý start

Disciplinární řízení hráče s povolením střídavého startu je v působnosti příslušné disciplinární komise řídícího orgánu soutěží, ve kterých startuje na základě povolení střídavého startu nebo ve kterých startuje v rámci svého mateřského klubu. V případě uložení trestu zastavení závodní činnosti se ukládá trest na počet soutěžních utkání a po dobu trestu nesmí hráč startovat za žádné jiné družstvo v mistrovských a pohárových utkáních.

V. Změny a evidence střídavého startu

Do ukončení střídavého startu není možné uzavírat žádná hostování ani přestup hráče do jiného klubu. .Po ukončení doby platnosti střídavého startu bude z registru hráčů vyřazen automaticky. Záznam zůstává v archivu hráčů.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Směrnice byla schválena výkonným výborem ČMFS dne 21. 6. 2010. Toto znění nabývá účinnosti dnem 22.ledna 2011.

2. Nedílnou přílohou této směrnice je závazný vzor Žádosti o povolení střídavého startu.

Poslední aktualizace stránky: dne 23.03.2011 v 16:42
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.